Co je to mediace

Jak mediace probíhá

Mediace je jednání řízené třetí osobou - mediátorem, při němž obě (nebo všechny) strany sporu aktivně hledají řešení přijatelné pro obě (nebo všechny) zúčastněné strany.

Mediátor zde hraje roli nestranného prostředníka. Řídí hovor tak, aby docházelo k co nejméně střetům a zaměřuje pozornost všech k možnému rozuzlení konfliktu.

V praxi to vypadá tak, že se všechny zúčastněné strany sporu sejdou většinou v kanceláři mediátora. Posadí se ke "kulatému" stolu a mluví k mediátorovi. Úkolem mediátora je zjistit skutečné motivy a potřeby každé strany. Každý dostane tolik prostoru, kolik potřebuje, aby vyjádřil, co je pro něj důležité.

Během tohoto procesu mají strany šanci se navzájem uslyšet jinak, než doposud. Mohou se objevit nové okolnosti nebo nové úhly pohledu, které ovlivní nahlížení na věc jednou nebo oběma stranami.

Mediátor shrne společné potřeby obou stran a vytyčí společná témata, o kterých se bude dále jednat. Pomáhá hledat varianty a připomíná hodnotící kritéria. Účastníci sporu tak mohou společně najít řešení, které se do té doby nezdálo být možné, nebo nikoho nenapadlo.

Na závěr se sepíše dohoda.

Výhody mediace

Výhodami mediace je, že na výsledné dohodě obě strany aktivně spolupracují. Předměty jednání určují sami aktéři sporu, stejně jako podobu výsledné dohody. (na rozdíl od soudního rozhodnutí)

Mediace je dobrovolná - nelze kohokoli nutit, aby se dohodl.

Mediace je důvěrná. Mediátor i sami účastníci jsou vázáni mlčenlivostí.

Mediace je poměrně rychlá a levná - ve srovnání s řešením stejné věci u soudu.


 Jak mě můžete kontaktovat


 Telefonicky na číslo 775 948 010


e-mailem na adresu mediacetrutnov@gmail.com


Pokud jsou vaše vztahy s protistranou již natolik vyhrocené, že pro vás není možné se s ní spojit, mohu ji kontaktovat já.

Co je výsledkem mediace

Výsledkem mediace může být mediační dohoda vytvořená a odsouhlasená oběma stranami.

Během mediace si obě strany zpravidla ujasní svoje priority. Mediace jim také umožní sdělit své potřeby protistraně tak, aby je  byla schopná slyšet. To znamená, že i když k uzavření dohody nakonec nedojde, je mediace zpravidla přínosná pro obě strany.

Cena za mediaci

Cena za mediaci je 600 Kč/hod.

Na platbě za mediaci se obě strany podílí 1/2.

Platí se za každou započatou hodinu mediačního sezení.

Reference

Kateřina Sekyrková

jednatelka komunikační agentury MEOB s.r.o.

"Barbora Klenčíková vedla za rodiče jednání s panem ředitelem v rámci rodičovských schůzek. Již vedení takových jednání může pomoci efektivnější komunikaci zejména v případech, kdy poklesla důvěra obou stran v plnění domluvených aktivit. "

Olga Vejrychová

manažerka sítě / Green Ways

"Bára je vnímavá a umí pozorně naslouchat. Její předností je, že dokáže vystihnout podstatu problému."